תקנון גלובו

מסמך זה הנו בעל אופי משפטי. אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המשחק, ואישרו לך להשתמש במשחק.
כללי    
"גלובוקידז גיימז 2015 בע״מ" (להלן – "החברה" או "מפעילת המשחק"), המפעילה את העולם הוירטואלי www.globo.co.il  ואפליקציות מקבילות במחשב PC , בסמארטפונים וטאבלטים (להלן – "המשחק")  מציעה לך להשתמש במשחק, ו/או לעשות כל פעילות כמפורט להלן, בקשר למשחק, והכל בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, כפי שיפורט בתקנון זה, וכן להוראות מדיניות הפרטיותשל המשחק (להלן וביחד – "התקנון").
תנאי התקנון מפורסמים במשחק ופתוחים לעיון מבקרי המשחק, והינם חובה לעיון והסכמה ע"י משתמשים המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי המשחק. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים שלהם בדבר הוראות תקנון זה, וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא במסגרת המשחק.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במשחק לכל מטרה שהיא.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם במשחק.
למען הסר ספק, הכניסה למשחק ולדפי המידע הכלולים בו, בין אם בתשלום ובין אם לאו, הינה הסכמה לכל האמור בתקנון זה. הוראות תקנון זה כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד. השימוש בחלקים מסוימים של המשחק מותנה בתשלום ומסירת פרטים שונים, בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.
המשחק והתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של החברה ו/או של כל גורם הקשור בה. השימוש במשחק, בתכנים המוצגים במשחק, ובשירותי המשחק, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
קניין רוחני       
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב המשחק, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "המידע") – הינם של החברה ו/או של ספקים של החברה בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. אין לעשות שימוש בתוכן שמוצג במשחק, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן המשחק או כל מידע אחר (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהמידע האמור, לאפשר גישה לאחרים אל המידע, ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. 
הגבלת השימוש
המשחק נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים. המשתמש במשחק אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם במשחק, להכניס בהם שינויים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים למעט לשמירת עותק אחד מהמידע לשימוש אישי לא מסחרי על גבי מחשב ביתי, ובלבד שהועתקו גם כל ציוני זכויות היוצרים והבעלות. שינוי או שימוש אחר בחומרים מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של החברה. השימוש בחומרים מן המשחק על גבי משחק אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים במשחק ומיועדים למשתמשים רשומים במשחק. 
שם משתמש וסיסמה    
בכל כניסה למשחק, המשתמש יזדהה באמצעות שם משתמש  וסיסמה. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה ותוך נקיטת צעדי זהירות וסודיות על שם המשתמש והסיסמה האישית שלו. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש ו/או צד שלישי מטעמו יעשו במשחק. חל איסור מוחלט להזין במהלך תהליך ההרשמה למשחק, שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני, כינויי גנאי, פגיעה בקטינים, או בבגירים, וכל שם, כינוי או ביטוי אחר אשר מפרים הוראה בחוק הישראלי, פוגעים בקניינו הרוחני של אחר, או בזכותו לפרטיות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל כל אחד מאלה, ולהרחיק כל משתמש מכניסה ו/או משימוש במשחק. 
הגנת הפרטיות  
ייתכן שהמשתמשים במשחק יידרשו למלא ו/או למסור את פרטיהם האישים (כגון שמם, כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, או כל פרט מזהה אחר) בכדי ליהנות מחלק מהשירותים במשחק ו/או על מנת לרכוש מנוי למשחק (ולצורך כך ייתכן שידרשו למסור פרטים נוספים). החברה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין.
עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט, תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.
פרטים נוספים ניתן למצוא במסמך מדיניות שמירה על פרטיות.
תכני שחקנים משתמשים
משחק זה מאפשר לך ולמשתמשים אחרים, למסור, לשלוח, לשדר, להעלות תכנים כדוגמת צ'אט תגובות או בלוגים או עמודי קהילה מסוימים לצורך הצגה ושימושים נוספים במסגרת המשחק, בכפוף לתנאי השימוש. כל תוכן שנמסר על ידי שחקן למשחק (בין שפורסם ובין שלא) ובכלל זה תוכן שנשלח, שודר ו/או הועלה למשחק על ידי שחקן במשחק ו/או כל גורם אחר במסגרת השימוש במשחק ("תכני שחקנים") הינו באחריותו הבלעדית של הגורם ששידר ו/או העלה את התוכן למשחק. בהתאם, מובהר בזה, כי מקום בו תבחר (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור ו/או לשדר ו/או להעלות תכנים במסגרת שימושך במשחק, בכל מדור ו/או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, אתה (ולמען הסר ספק, לא החברה, ולא כל גורם אחר הקשור בהפעלת המשחק) תהיה האחראי הבלעדי לתוכן האמור, ולתוצאות מסירתו ו/או שידורו /או העלתו למשחק ו/או פרסומו בכל דרך אחרת (לרבות מבלי לגרוע מהאמור, תגובות שיתעוררו כתוצאה ממסירת תוכן כאמור, ככל שיתעוררו), וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין.
זכור, כי תוכן שהנך מוסר במסגרת המשחק עלול להיות גלוי (וסביר להניח כי יהיה גלוי).
בהתאם, מקום בו תבחר למסור ו/או לשדר ו/או להעלות ו/או לפרסם תוכן במסגרת המשחק, לא תהא החברה (ו/או כל גורם אחר שקשור להפעלת המשחק) אחראית לשמירת סודיות ופרטיות התוכן הנמסר (בין שפורסם במשחק ובין שלא) ולא תערוב לכך.
במסירת ו/או פרסום ו/או שידור ו/או העלאת תוכן כלשהו במסגרת המשחק, הינך מצהיר ומתחייב כלפי  החברה, וכלפי כל גורם אחר הקשור בהפעלת המשחק,  במפורש, כדלקמן:
א) אתה הבעלים החוקי של התוכן הנמסר ו/או כי ברשותך כל הזכויות כדין וככל הנדרש לשם מסירת התוכן ו/או שידורו ו/או העלאתו למשחק ו/או פרסומו במסגרת המשחק ולשם הענקת כל הרישיונות ו/או אישורים למפעילת המשחק, לעשות שימוש ולנצל את התוכן כמפורט להלן.
ב) אין כל מניעה או מגבלה למסירת התוכן למשחק, לפרסומו במשחק ו/או לעשיית שימוש בו על ידי מפעילת המשחק במסגרת המשחק (על המדורים והשירותים השונים הזמינים בו, או שיהיו זמינים בו) כמשתקף מתנאי שימוש אלה. בכלל זה, הנך מצהיר ומתחייב בפני מפעילת המשחק, מבלי לפגוע בכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, כי לא תמסור ו/או תשדר ו/או תעלה למשחק או במסגרת השימוש במשחק, תכנים (בין שפורסמו ובין שלא) הנופלים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות: 1. תוכן מאיים, טורדני, עוין, מעליב, גזעני, מפלה, פוגעני, גס, פורנוגרפי (או בעל אופי מיני) ו/או תוכן המהווה השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה כוזבת, המרדה, הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. 2. תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו במשחק עלול לחשוף את מפעילת המשחק לחבות בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים. 3. "דואר זבל", הודעות, פרסומים ומסרים שמיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל, מכתבי שרשרת וכיו"ב. 4.תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ו/או את פרטי ההתקשרות איתם. 5. תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, משחקי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור. 6. תוכן המאפשר חדירה לתכני מחשב, מכשירים נתמכים ו/או למידע שלא כדין או כזה שיש בו כדי להוות עבירת מחשב – לרבות מסירת תוכנות, קוד מחשב או יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), ובין היתר, תוכנות עויינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים (Vandals), פצצות זמן ויישומים מזיקים אחרים מכל סוג שהוא. 7. כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי, או המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין.
הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך, כי תכני הגולשים אינם תכנים המסופקים על ידי מפעילת המשחק (או כל גורם אחר הקשור בחברה), או מי מטעמה וכי מפעילת המשחק  אינה מתחייבת לבצע פיקוח, בקרה, עריכה ו/או סינון כלשהם, של תכני הגולשים המפורסמים או כלולים במשחק.
מובהר, כי מפעילת המשחק שומרת על זכותה ותהא רשאית בכל עת ולפי שקול דעתה הבלעדי לסרב לפרסם, לא לאפשר גישה אל, למחוק ו/או לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכני שחקנים שנמסרו במסגרת המשחק (בין אם פורסמו ובין אם טרם פורסמו), באופן מלא או חלקי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהסכמה של השחקן שהעלה ו/או פרסם ו/או מסר ו/או שידר את התכנים האמורים ו/או של הגורם שהינו מקור התוכן או שתוכן כאמור נמסר על ידו.
בעצם מסירת ו/או שידור ו/או העלאת תכני שחקנים למשחק (בכל מדור ובכל שירות הזמין או מוצע באמצעות המשחק) ו/או במסגרת השימוש במשחק, הנך מקנה ומעניק למפעילת המשחק (ו/או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן, הקנה והעניק במפורש למפעילת המשחק באופן אוטומטי, בלתי חוזר וללא תמורה מכל מין וסוג שהוא), רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה ברישיונות משנה, חינמי אך לא בלעדי, לעשות שימוש במסגרת המשחק בתוכן שנמסר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האמור (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהתוכן האמור, לאפשר גישה לאחרים אל התוכן האמור ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד. מובהר בזה, והנך מסכים לכך, כי בעצם מסירת תכני שחקנים למשחק ו/או במסגרת המשחק, כאמור לעיל, הנך מקנה ומעניק (ו/או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק במפורש) רישיון שימוש דומה לזה האמור לעיל לכל קהילת הגולשים והמשתמשים במשחק, לשימושם הפרטי כפי שיתאפשר מעת לעת במשחק ובהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה.
הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי יתכן ובמסגרת השימוש במשחק ו/או השימוש בשירותים הזמינים במשחק, אתה, השחקן ו/או כל משתמש במשחק, עלול להיחשף לתכני שחקנים מטעים, שגויים, פוגעניים, בלתי הולמים ו/או בלתי חוקיים וכי לא תהא לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה ("תביעה") כלפי מפעילת המשחק ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וכל גורם אחר הקשור עמה) בקשר לכך.
מובהר, כי מפעילת המשחק אינה אחראית לנכונות, דיוק, מהימנות ושלמות תכני שחקנים המועלים למשחק וכן אינה אחראית לטעויות, הטעיות, שגיאות, הפרות זכויות וחוקים ו/או כל פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם בקשר לכך, לרבות ומבלי לגרוע, לכל שינוי, תיקון, השמטה, חבלה או עיוות שנעשה בקשר עם כל תוכן כאמור שנמסר במסגרת המשחק, בין שפורסם ובין שלא.
יודגש, כי מפעילת המשחק לא תישא בכל אחריות כלפיך ו/או מי מטעמך ו/או כלפי צדדים אחרים בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם תכני שחקנים הכלולים במשחק (על מדוריו השונים והשירותים השונים הזמינים באמצעותו) ובקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכני שחקנים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה, הפצה, שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור.
כמו כן, הנך מאשר, מסכים ומתחייב בזה, כי הנך מוותר ופוטר את מפעילת המשחק וכל מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וגופים הקשורים עמה), באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה, דרישה ו/או טענה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובעים מתכני שחקנים הכלולים במשחק, פרסומם, השימוש בהם ו/או ניצולם בכל דרך שהיא, בין אם תכנים כאמור מקורם בך ו/או בשחקנים אחרים.
המטבע הווירטואלי במשחק
המטבע הווירטואלי המוצע, הנסחר והמועבר במשחק, ידוע בשם ״מטבעות גלובו״ (להלן – "מטבעות"). החברה רשאית לגבות תשלום עבור הזכות להשתמש במטבעות המשחק ו/או רשאית לחלק את מטבעות המשחק ללא תשלום, לפי שיקול-דעתה הבלעדי.
בכל מקרה, לא ניתן לפדות את המטבעות תמורת סכום כסף כלשהו, והם אינם משקפים ערך כספי, ממשי, כלשהו.  
החברה הינה בעלת הזכות הבלעדית לנהל, להסדיר, לשנות ולבטל את מטבעות המשחק לפי החלטתה, בכל מקרה כללי או ספציפי, ולא תהא לחברה כל אחריות בגין אובדן כלשהו של מטבעות משחק.
 
אופן הקנייה
רשאי לקנות במשחק כל אדם מעל גיל 18 (לעיל ולהלן – "משתמש" או "לקוח"). במשחק מוצעים למכירה פריטים המלווים ומוצגים בתמונות להמחשה. התמונות נועדו להמחשה בלבד. בסמוך לכל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש במשחק רשאי להוסיף לסל הקניות כל מוצר המוצע לרכישה, וזאת לאחר שהתרשם מהמוצר וממחירו. בסיום ההזמנה על המשתמש לעבור לקופה, לצורך אישור הרכישה, ולאשר את הרכישה.
חשבון מנוי       
חלק מהשירותים והמוצרים שמוצעים במשחק כרוכים בתשלום. בכדי לרכוש שירותים ומוצרים אלו ו/או בכדי להשתתף ו/או להבטיח קבלת הטבות מסוימות שקיימות במשחק, יש ליצור חשבון מנוי (להלן – "מנוי"). כל משתמש מתחייב לספק, לתחזק ולעדכן, במדויק ובאמינות, את המידע והנתונים שיתבקש לספק, במסגרת  תהליכי הרישום ויצירת חשבון המנוי למשחק (להלן – " נתוני הרישום").
נתוני הרישום, יישמרו במאגר המידע של החברה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאינו נדרש על-פי חוק למסור את המידע וכי המידע נמסר מרצונו ובהסכמתו. בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה במערכת, לא ניתן להיות מנוי כאמור.
בכל עניין הקשור למשחק, ובפרט, בכל הקשור ליצירת חשבון מנוי, חל איסור מוחלט, להתחזות לכל אדם או ישות, או לסלף זהות או השתייכות, לרבות שימוש בשם המשתמש של אדם אחר, סיסמה או חשבון אחר.
הנך מתחייב להודיע מיד לחברה ומנהלי המשחק, על כל גילוי של שימוש לא מורשה בשם משתמש, סיסמה, פרטי חשבון אחרים, ו/או על כל הפרה (לרבות הפרות אבטחה) אחרת, של כל גורם ו/או משתמש במשחק. בנוסף, הנך מסכים ומתחייב לצאת מחשבונך באופן סדור, בסיומה של כל התחברות.
למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו בשל אי-יציאה סדורה מהחשבון בסיום השימוש.
אין ברכישת מנוי כדי להקנות לבעל המנוי זכויות כלשהן, בקשר למידע המצוי במשחק ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע המצוי במשחק.

המנוי הינו מנוי אישי, ואינו ניתן להעברה. בעל המנוי מתחייב שלא להעביר (בתמורה או שלא בתמורה) את המנוי לאחר, ומצהיר ומסכים בזאת, שככל שהמנוי יועבר על-ידו לאחר, החברה תהא רשאית לסיים את המנוי לאלתר, ולסגור את חשבון המנוי, ללא החזר כספי כלשהו.
אמצעי התשלום
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף המונפק בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, מסטרקרד, קלאב ישראל בע"מ ולאומי קארד ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות סליקת כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.
מספר הכרטיס ופרטיו יוזנו עם ביצוע ההזמנה במשחק על פי תנאי קנייה בטוחה. בכל מקרה או תקלה בהזנת הנתונים, רשאי המשתמש ליצור קשר טלפוני ולמסור פרטים בטלפון. בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, וכתובת אימייל (e-mail) נגיש. במסגרת תהליך רכישת המוצרים וכדי לקבל את הפריט ו/או פריטים, יידרשו הגולשים לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את הרוכש ו/או המשתמש, טלפון ו/או כתובת מייל. מובהר כי רוכשים שלא ימסרו את פרטיהם המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכלו לקבל את הפריט, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או זכות בקשר לחברה, לפריט, ולרכישתו.
מחירים ותשלומים
כל המחירים במשחק כוללים מע"מ. החיוב מתבצע באמצעות כרטיס אשראי על פי הזנת המשתמש בין אם במשחק או בטלפון. סך החיוב לאחר לחיצה על "אישור הזמנה" הינו סך עלות כפי שהופיעו במשחק ברגע ההזמנה במשחק לפני הלחיצה על אישור. החברה רשאית לשנות מחירי דמי המנוי ו/או המוצרים. המחיר התקף הוא המחיר שפורסם במשחק בעת הלחיצה על אישור רכישה והשלמת התהליך.
לא ניתן לבטל או להחזיר מוצרים ו/או פריטים וירטואליים.
במקרה שהתגלה פגם במוצר (שאינו פריט וירטואלי) שנרכש על-ידי משתמש ו/או כל רוכש אחר במשחק, ו/או אי-התאמה בין המוצר לתיאורו, או במקרה של אי-אספקת המוצר במועד, או הפרת ההסכם מצד החברה (להלן וביחד – "פגם"), ניתן להודיע לחברה בכתב (לכתובת: ז׳בוטינסקי 138,ר״ג) בתוך 14 ימים, על הפגם במוצר ועל ביטול הרכישה, ולתאם את השבת המוצר הפגום לחברה. במקרה של פגם במוצר כאמור, החברה תשיב את התשלומים ששולמו (ככל ששולמו) עבור המוצר, ולא תחייב את הרוכש בגין המוצר.
במקרה שהמוצר (שאינו פריט וירטואלי) תקין, ולא נפל בו פגם כמפורט לעיל, ניתן להודיע לחברה בכתב (לכתובת: ז׳בוטינסקי 138,ר״ג)  בתוך 14 ימים, על ביטול הרכישה. הרוכש יחויב בתשלום דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר (ולכל היותר 100 ₪), וכן בנוסף, ישיב את הפריט לכתובת:ז׳בוטינסקי 138,ר״ג (ככל שקיבל את הפריט), וכן יחויב בתשלום החלק היחסי בגין השירות שכבר קיבל (ככל שקיבל את השירות).
בכל מקרה שערך המוצר פחת, כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, הרוכש יחויב בתשלום בגין פחת זה.  
הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
החברה רשאית שלא לשלוח את הפריט, לידי מי שרכש את המוצר תוך ביצוע עבירה או כל מעשה אחר, המפר כל דין (לרבות כל חוק, תקנה, צו, הוראה או מעשה המהווה הפרה של תנאים אלו ו/או של תנאי השימוש הכלליים של משחק החברה). בכל מקרה, שליחת המוצר לא תהווה אישור מצד החברה, כי המשתתף לא ביצע הפרה או עבירה כלשהי.
הגבלת אחריות 
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי, לרבות, אך לא רק, במחלוקות בין צד שלישי כלשהו לבין החברה בקשר עם המשחק העלולה להשפיע על כמות הנקודות ו/או צבירת המטבעות. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים ו/או לשנות את תוכן המשחק, המשחקים שבמשחק, ו/או תחרויות שיהיו במשחק מפעם לפעם, לשנות את הפרס/ים בכל שלב של התחרות במשחק בהודעה שתפורסם במשחק, וכל משתתף מסכים לכך שהודעה כאמור תיחשב כהודעה מספיקה והולמת. למשתתפים לא תהיה כל טענה, בין היתר, בדבר סיום ו/או שינוי כאמור.
השתתפותך במשחק, על כל שלביו ומסכיו, תהא על אחריותך הבלעדית, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישאנה באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במי משלבי המשחק, לרבות בכל הקשור למימוש הפרסים ו/או לפריטים שנרכשו מהמשחק.
הצהרות והתחייבויות נוספות של המשתמש
בנוסף, המשתמש מצהיר ומתחייב במפורש, כלפי החברה כדלקמן: כי ישתמש בשירותים בהתאם לתקנון זה, להוראות כל דין, ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע"י החברה, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של המשחק לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
המשתמש מצהיר ומתחייב כי ישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי החברה לצורך קבלת השירותים. כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י החברה, בין היתר, מכוח חוזים של החברה עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.
ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י החברה, לא יהיה רשאי לחזור ולרכוש או לפרסם בשירותי המשחק גם תחת שם משתמש אחר.
ניתוק או הפסקה של השירותים
בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש כלשהו, במשחק ו/או בעניין כלשהו הקשור למשחק, האסור לפי סעיפי התקנון לעיל, או שימוש שעלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
החברה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה, חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
הוראות שונות   
ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של המשחק בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלהשתתף במשחק, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא תשאנה ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/או במשחק.
הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנם דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה, ובקשר עם כל עניין אחר הקשור במשחק ו/או בגוף כלשהו הקשור למשחק.